Skola

På Kungsholmens Friskola går ca 135 elever.

Genom att skolan bildar en helhet från förskoleklass till åk 6, med fritids inkluderat, skapas möjligheter att utveckla ett arbetssätt med kontinuitet och långsiktighet. Kunskaper och färdigheter byggs metodiskt på för att nå högsta möjliga nivå för eleven.

Vi ser IKT (informations- och kommunikationsteknik) som ett självklart arbetsredskap och använder datorer och iPads i vårt dagliga arbete och alla klassrum är utrustade med Smartboards. Lärare och fritidspedagoger samverkar över klassgränserna och har möjlighet att dela upp klasserna i mindre grupper och/eller arbeta enskilt med någon elev. Skolan har en klass med ca 20 elever i varje årskurs och vi arbetar i arbetslag (F-1, 2-3, 4-6).

Undervisningen följer Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022. Läroplanen säger bl.a. att: "undervisningen ska vara anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper".

Att skapa goda förutsättningar inför de fortsatta skolåren är betydelsefullt. Vi arbetar medvetet med den sociala förmågan, koncentration, studieteknik samt att eleverna utvecklar sin förmåga att kommunicera. Vi arbetar också aktivt med att utveckla elevernas kreativitet på de estetiska lektionerna i musik, bild och slöjd.

Onsdagar är skolans temadag. Vi förlägger då del av undervisningen utanför skolan, exempelvis i form av studiebesök eller idrottsdagar. Eftersom skolan ligger mitt i Stockholm tillvaratar vi stadens kulturutbud, parker och idrottsplatser. Trots att skolan ligger mitt i huvudstaden har vi också närhet till barnvänliga skogar som t.ex. Judarskogen. Detta skapar en varierad undervisning med inspirerande ämnesövergripande temaarbeten. Vi vill ge eleverna både praktiska och teoretiska erfarenheter.

Årskurs F-3

I förskoleklassen har leken stor betydelse, både den fria leken och den pedagogiskt planerade. Vi använder datorer, smartboards och iPads som en naturlig del av vår undervisning, men värnar också arbetet med penna och papper.

På Kungsholmens friskola är vi måna om att väcka elevernas nyfikenhet och vilja att lära sig mer. Vår målsättning är att ge varje elev möjlighet att utvecklas optimalt utifrån sina individuella förutsättningar!

Vi låter eleverna vara delaktiga i planeringen för att de tidigt ska vänja sig vid att reflektera kring och sätta upp mål för det egna lärandet.

Årskurs 4-6

Eleverna på mellanstadiet får än mer arbeta med undersökande metoder, i både stora och små grupper och vi arbetar både målorienterat och kreativt i alla ämnen.

Vi använder undervisningsmaterial som stimulerar alla sinnen och varvar teoretisk inlärning med studiebesök m.m. Undervisningen är inspirerande och varierad. Vi lär eleverna att ta ansvar för sin egen inlärning för att förbereda dem för vidare studier. Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper för att ha möjlighet att kunna tillgodose alla elevers behov.

På mellanstadiet har alla elever en egen skoldator.

Eleverna i åk 6 läser B-språk och får sitt första terminsbetyg.