Fritids

Fritidshemmet är en viktig del av vår skola! Morgonfritids öppnar kl. 07:30 och håller öppet fram till 08.30 då skoldagen börjar. Efter skoltid är fritids öppet till 17.30.

I fritidsverksamheten jobbar fritidspedagoger, barnskötare, lärare och annan resurspersonal. Under skoldagen arbetar fritidspedagogerna kompletterande i skolans verksamhet med ett praktisk, laborativt och utforskande arbetssätt. Fritidspersonalens kompetens i rörelse, drama och estetik ingår ofta i samverkan med övrigt skolarbete. Utöver detta arbetar fritidspedagogerna med både individen och gruppen efter behov.

Efter skoldagens slut vill vi att fritidshemmet ska vara en möjlighet till utveckling, lek och vila för barnen. I ett urval av planerade aktiviteter och ett dagligt inslag av spel, lek, konstruktion, skapande och rörelse tror vi att alla kan finna möjlighet till att utöva ett intresse eller finna ett nytt. Fritids erbjuds till alla elever i åk F-6.

Fritidspedagogiken handlar om den fria tidens lärande, dessutom framhålls det skapande arbetet och lek som väsentliga delar i det aktiva lärandet. Vi ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet, självförtroende samt deras vilja att pröva nya idéer och lösa problem. Samarbetsformer mellan skola, förskoleklass och fritidshem ska utvecklas för att berika varje barns mångsidiga utveckling.